top of page

ارسال و بازگردانی

حمل دریایی  خط مشی

من یک سیاست حمل و نقل هستم. من مکانی عالی برای اضافه کردن اطلاعات بیشتر در مورد روش های حمل و نقل، بسته بندی و هزینه شما هستم. ارائه اطلاعات ساده در مورد خط مشی حمل و نقل شما یک راه عالی برای ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به مشتریان است که می توانند با اطمینان از شما خرید کنند.

سیاست بازگشت و بازپرداخت

من یک خط مشی بازگشت و بازپرداخت هستم. من مکانی عالی هستم تا مشتریان شما را بدانند که در صورت نارضایتی از خرید خود چه کاری انجام دهند. داشتن یک سیاست بازپرداخت یا مبادله مستقیم راهی عالی برای ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به مشتریان شما است که می توانند با اطمینان خرید کنند.

bottom of page